top of page

Tìm hiểu và đăng kí các lớp học của Eduling và dịch vụ phản hồi bài viết

Xin đọc miêu tả mỗi lớp học và dịch vụ kĩ càng vì chúng tôi sẽ không hoàn phí. Thông tin lớp học khác của Eduling có tại: https://eduling.org/courses. Thông tin về giáo viên có trên trang chủ. 

Học sinh và phụ huynh ở Việt Nam đăng kí cho một lớp học khác có thể thanh toán bằng nút dưới đây hoặc hỏi Eduling về hình thức thanh toán khác. 

Other Payment Options

bottom of page